Thông báo thu giữ tài sản (Ngày 17/06/2019)

Tên khách hàng

Tài sản thu giữ

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

Lý do thu giữ

TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

Quyền sử dụng đất đất tại thửa đất số 481, tờ bản đồ số 4-c, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ 926253, vào sổ cấp giấy số H00940 do UBND huyện Đất Đỏ tỉnh BRVT cấp ngày 20/3/2006.

Sau ngày 31/05/2019

Thửa đất số 481, tờ bản đồ số 4-c, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT

Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết với MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 43, tờ bản đồ số 32, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ 759964, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00816 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 13/07/2006.

Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 32, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT