ỨNG VỐN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

LỢI ÍCH

 Giấy tờ có giá (GTCG) gồm:

+ Trái phiếu, tín phiếu, công trái do Chính phủ phát hành;

+ Thẻ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do MSB phát hành;

+ Các loại GTCG do các tổ chức tín dụng khác phát hành.

 Số tiền ứng vốn tối đa = giá trị còn lại của GTCG tại ngày ứng vốn trừ đi số lãi ứng vốn dự tính trong thời gian kể từ khi ứng vốn đến khi GTCG được thanh toán.

 Thời gian ứng vốn tối đa: 12 tháng. Thời hạn còn lại của GTCG tính từ ngày giao dịch đến ngày đến hạn thanh toán của GTCG.

 Hình thức hoàn trả: Việc hoàn trả gốc và lãi thực hiện 1 lần vào cuối thời hạn ứng vốn.

 Mức giá và phí:

+ Lãi ứng vốn được tính theo phương pháp tích số của dư nợ gốc, lãi suất và thời hạn ứng vốn;

+ Lãi suất do Tổng Giám đốc MSB quy định theo từng thời kỳ;

+ Với khoản ứng vốn gốc gia hạn bằng 120% lãi suất trong hạn.

ĐIỀU KIỆN ỨNG VỐN

 Gia hạn ứng vốn chỉ thực hiện trong trường hợp ngày thanh toán của GTCG xảy ra sau ngày đến hạn hoàn trả.

 Giá trị còn lại của GTCG đó đủ để thanh toán gốc, lãi phát sinh của khoản ứng vốn khi gia hạn, nhưng không quá 6 tháng.

BIỂU PHÍ

Biểu phí giao dịch tài khoản

STT Loại phí Mức phí
1 Phí cấp/thay đổi hạn mức tài khoản thấu chi Miễn phí
2 Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn Miễn phí
3 Phí quản lý tài khoản thấu chi Miễn phí
4 Phạt vượt hạn mức thấu chi Miễn phí
5 Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi Miễn phí