VAY LINH HOẠT SONG KIM

LỢI ÍCH

 Mục đích vay mua nhà, xây sửa nhà, tiêu dùng.

 Lãi suất linh hoạt, thủ tục đơn giản.

 Thời hạn: tối thiểu 2 tuần, tối đa 12 tháng.

PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ

 Lãi suất vay = lãi suất cố định + Lãi suất bổ sung ≤ Lãi suất tối đa.

Trong đó:

+ Lãi suất tối đa: ấn định tại ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh;

+ Lãi suất cố định: ấn định tại ngày giải ngân và định kỳ điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh khách hàng lựa chọn;

+ Lãi suất bổ sung: là lãi suất thả nổi biến động tỷ giá USD/VND.

 Kỳ điều chỉnh lãi suất: 2 tuần hoặc 1 tháng.

(Ví dụ minh họa lãi suất:

+ Tỷ giá ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh: 21.100;

+ Tỷ giá tham chiếu: 21.200;

+ Lãi suất cơ sở: 6.5%;

+ Lãi suất tối đa: 8.3%)

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 Khách hàng vay đảm bảo bằng Giấy tờ có giá;

 Khách hàng Vay tiêu dùng, Vay mua nhà, Vay theo sản phẩm, Vay khách hàng ưu tiên có tài sản đảm bảo.